CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Program podrške je u prvoj polovini 2021. godine prvi put implementiran i uspješno je završen rad sa prvom generacijom polaznika o čemu više informacija možete saznati na www.inquire.ba.

O InQuire Istraživačkom inkubatoru

Istraživački inkubator je program podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH, kao i drugim istraživačima, gdje polaznici kroz seriju praktičnih radionica stiču praktično znanje o izradi metodologije istraživanja u oblastima društvenih nauka i rade na vlastitom prijedlogu projekta. Kao rezultat programa, svaki polaznik će imati detaljno razrađen prijedlog istraživanja, koji može koristiti za svoj magistrarski/doktorski studij i/ili za apliciranje na pozive za finansiranje istraživanja.

Istraživački inkubator je dio InQuire mreže, kroz koju će polaznici osim podrške u dizajniranju prijedloga istraživanja, imati mogućnost da uspostave saradnju sa institucijama i donatorima kao potencijalnim korisnicima rezultata njihovih istraživanja u toku implementacije samog programa.

Uslovi za prijavu

Aplikanti trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

  • Studenti su II ili III ciklusa studija ili su prethodno završili II ciklus studija na nekom od univerziteta u BiH. Prednost imaju studenti partnerskih univerziteta (više informacija na dass.credi.ba)
  • Dostupni su da prisustvuju programu u narednoj akademskoj 2021/2022 godini u Sarajevu ili on-line
  • Prijavili su se na program slanjem Cv-a, motivacionog pisma i prijedloga projekta ukoliko se ne prijavljuju za program stipendiranja, ili slanjem CV-a i motivacionog pisma ukoliko se prijavljuju na program stipendiranja.

Program stipendiranja

Svim zainteresiranim kandidatima CREDI je obezbijedio program stipendiranja koji ima za cilj da kroz praktični angažman omogući mladim istraživačima da razviju svoje vještine i primjene stečeno znanje. Cilj programa stipendiranja je da podržimo razvoj istraživačke infrastrukture i ojačamo kapacitete mladih istraživača koji će biti dijelom našeg tima za implementaciju budućih projekata. Kroz program stipendiranja je omogućeno 50% sufinansiranja troškova programa, dok je preostalih 50% finansiranja troškova moguće ostvariti angažmanom na projektima CREDI centra. Kandidati koji su zainteresirani za program stipendiranja mogu birati između sljedećih ponuđenih tema: neusklađenost obrazovanja i tržišta rada, mladi na tržištu rada, položaj i prava mladih u društvu, mladi na tržištu rada, položaj i prava mladih u društvu, zakon o radu, definisanje plata na osnovu troškova života, arhiviranje podataka iz društvenih istraživanja i principi otvorene nauke, migracije i tržište nekretnina, prognoziranje demografskih trendova, vještine potrebne za zelenu transformaciju, istraživanje nejednakosti, rad sa velikim podacima (eng. Big data) na teme migracija, tržišta rada

Kandidati mogu predložiti specifična istraživačka pitanja u okviru gore navedenih tema. Takođe, kandidati mogu predložiti i istraživačka pitanja koje kombinuju više predloženih tema. Konačno, oni kandidati koji žele da istražuju teme iz drugih oblasti, slobodni su da predlože svoju ideju ili istraživačko pitanje, s tim da ne ulaze u izbor za stipendiranje.

Kriteriji selekcije

Svi kandidati koji apliciraju za program stipendiranja će ostvariti pravo na učešće u programu bez obzira na broj aplikacija za određenu temu, a na osnovu pregleda motivacionog pisma i obrazloženog pristupa u istraživanju izabrane teme, po mogućnosti sa specificiranjem ključnog istraživačkog pitanja. Kandidati koji apliciraju sa već odabranom temom, a koja nije predložena u okviru tema u programu stipendiranja, će biti izabrani na osnovu pregleda motivacionog pisma i dostavljenog prijedloga projekta na osnovu relevantnosti teme za programska područja CREDI-a, te na osnovu kvaliteta i atraktivnosti predloženog pristupa.

Način prijave

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave do 31.10.2021., na e-mail adresu inquire@credi.ba. Prijava treba sadržavati CV i motivaciono pismo ukoliko se prijavljujete na program stipendiranja u kojem je potrebno ukratko obrazložiti zašto je izabrana određena tema i na koji način se planira analizirati.


Biljana Matijević
Diplomirani novinar sa 15+ godina iskustva. Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.