U Sarajevu je predstavljen novousvojeni dokument strateškog tipa „Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u BiH – Na osnovu zaključaka iz Rige (2021-2030)“. Predstavljeni dokument predstavlja oblik djelovanja za sve nadležne obrazovne vlasti u BiH do 2030. godine.

Pripremila Danka Zakić, novinarka OP-a.

Dokument strateškog tipa „Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u BiH – Na osnovu zaključaka iz Rige (2021-2030)“, predstavljen je u Sarajevu na konferenciji za medije. O dokumentu su pričali Ankica Gudeljević, ministar civilnih poslova BiH, Urlike Hartman, ambasador Austrije u BiH i Johan Satler, šef Delegacije Evropske unije u BiH. Riječ je o dokumentu koji je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova u januaru ove godine usvojio Savjet ministara i njegovim usvajanjem je ispunjena još jedna obaveza na putu ka evropskim integracijama. Ministar Gudeljević slikovito kaže da je ovaj dokument ustvari alat kojim će mladi ljudi cijeli život hraniti um i tijelo.

“Napominjem da je to jedan od važnih cjelodržavnih strateških dokumenata usvojen u BiH u 2021. godini. Prije nekoliko dana, iz tiska je izašla i publikacija na tri jezika i dva pisma u službenoj uporabi u BiH i na engleskom jeziku, te smo odlučili iskoristiti taj trenutak da javnost upoznamo sa najnovijim aktivnostima i mjerama u oblasti strukovnog obrazovanja i obuke. Dokument koji vam predstavljamo rezultat je suradnje Ministarstva civilnih poslova i svih nadležnih obrazovnih vlasti kao i drugih relevantnih partnera u BiH uz značajnu tehničku potporu naših prijatelja iz Austrije, prije svega Agencije za obrazovanje i internacionalizaciju kojima ovim prilikom zahvaljujemo na uspješnoj dugogodišnjoj suradnji. Činjenica da smo dokument uspjeli finalizirati u jeku pandemije korona virusa u trenucima kada smo svi bili fokusirani na očuvanje zdravlja govori o posvećenosti i angažmanu svih uključenih u ovaj proces.”

Dokument predstavlja okvir djelovanja za sve nadležne obrazovne vlasti do 2030. godine i temelj je za modernizaciju, povećanje kvaliteta i relevantnosti strukovnog obrazovanja i obuke i njegove pune integracije u takozvani evropski prostor strukovnog obazovanja i obuke. Stručno obrazovanje i obuka prepoznati su kao generator ekonomskog razvoja i društvenog napretka, jer omogućavaju sticanje vještina koje povećavaju sposobnost prilagođavanja promjenama na tržištu rada, podstiču zapošljavanje, uključenost i prosperitet pojedinca, ali i društva u cjelini. Ministar je navela da snaga strukovnog obrazovanja i obuke leži u tome da mlade ljude osposobi i uvede na tržište rada i još za vrijeme samog procesa obrazovanja i obuke kroz učenje temeljeno na radu. Na prvo mjesto potrebno je staviti i organizovati praksu u stvarnim poslovnim okruženjima, gdje god je to moguće, kao i dualno obrazovanje.

“Pet je definiranih prioriteta u dokumentu. U potpunosti usuglašenih sa zaključcima iz Rige koji su 2015. godine dogovoreni na razini članica Evropske unije: poticanje učenja temeljenog na radu, razvoj osiguranja kvalitete sukladne evropskom okviru za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i obuci, povećanje dostupnosti strukovnog obrazovanja i kvalifikacije za sve, dodatno jačanje ključnih kompetencija u inicijalnom i kontinuiranom strukovnom obrazovanju i obuci i osiguranje pristupa i mogućnosti za inicijalni i kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, trenera i mentora. Kvalitetnom provedbom ovih pet prioriteta dobit ćemo kvalitetno inkluzivno i dostupno strukovno obrazovanje i obuku. Dakle, segment obrazovanja koji je uz visoko obrazovanje ključan za stjecanje konkretnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih dinamičnom i promjenljivom tržištu rada sa samim tim i povećanju zapošljivosti, fleksibilnosti i mobilnosti pojedinaca.”

Podršku za uvođenje ovog dokumenta dala je i Vlada Austrije. Ambasador Austrije u BiH Urlike Hartaman ističe da Austrija više od 25 godina podržava reformske procese u obrazovnom sektoru BiH, te pozdravlja uvođenje ovog značajnog dokumenta. Austrijska agencija za obrazovanje i internacionalizaciju, takođe, dala je podršku za izradu strateškog dokumenta o poboljšanju kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja 2021-2030 godine u BiH.

“Vrlo mi je drago da danas poslije pet ili šest godina rada možemo da predstavimo važan dokument. Ulaganje u obrazovanje i jačanje ljudskog kapitala od velike su važnosti u svakoj zemlji za održivi razvoj ekonomije i društva. Ona su najbolja zaštita od nezaposlenosti. Kvalitetno i stručno obrazovanje, relevantno je za tržište rada. Omogućuje mladim ljudima da izravno uđu u poslovni svijet i osposobljava ih za zahtjeve sve globaliziranije ekonomije. U BiH se povećava potreba za dobro obučenim kvalificiranim radnicima. O tome sve više govori veliki broj austrijskih firmi u ovoj zemlji. Da bi sistemi stručnog obrazovanja odgovarali zahtjevima tržišta rada koja se brzo mijenjaju i da bi mogli dobro osposobiti kvalificirane radnike, oni se moraju kontinuirano razvijati. 2015. godine ministri obrazovanja država članica EU i oni koji su uključeni u proces pristupanja, dogovorili su se u Rigi o prioritetnim područjima za razvoj i stručnom obrazovanju. Pozdravljamo strateški dokument o provedbi takozvana Rezolucija iz Rige u BiH, jer je usredotočen na stručno obrazovanje kao razvojni prioritet.”

Šef Delegacije EU u BiH Johan Satler kaže da je u BiH veoma važno pripremiti mlade ljude i dati im vještine za tržište rada koje se mijenja. Kvalitetno stručno obrazovanje relevantno je za tržište rada i omogućuje mladim ljudima da direktno uđu u poslovni svijet i osposobljava ih za sve više globalizovanu ekonomiju. Satler ističe da će Evropska unija nastaviti podržavati unapređenja obrazovanja u BiH. Poseban akcenat u narednom periodu biće stavljen na osposobljavanje mladih za preduzetništvo, za šta je EU pripremila 16 miliona evra.