Trenutno u Bosni i Hercegovini na nivou Republike Srpske postoji Zakon o omladinskom organiziranju, u Brčko distriktu Zakon o mladima Brčko distrikta a u Federaciji Zakon o mladima Federacije BiH.

Prvi član Zakona o mladima Federacije BiH glasi:

Institucionalno organizovana briga o mladima, omladinsko udruživanje i učestvovanje mladih na svim nivoima odlučivanja zasniva se na principima poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, na poštivanju ustavnog poretka, zakona i međunarodnog prava te izgradnji demokratskih institucija zasnovanih na političkom pluralizmu i uspostavi vladavine prava, kao i upražnjavanju međunarodnopravnih standarda i najbolje međunarodne prakse u pogledu mladih i rada s mladima sa ciljem doprinosa ispunjenju uvjeta za priključenje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ovim zakonom se uređuju pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj Zakon usvojen je 2010. godine.

Veliki problem je ono što se može zateći na terenu, dakle stvari koje su propisane Zakonom često nisu stvari koje možemo u praksi vidjeti,

kaže Nedim Alibegović, član sekretarijata Vijeća mladih FBiH.

Ovim Zakonom se definiraju opće odredbe, prava i obaveze mladih, rad s mladima i omladinske aktivnosti, podrška mladima, programski pristup, djelovanja prema mladima, partnerstvo, omladinska udruženja, vijeća mladih, kaznene odredbe, prelazne i završne odredbe.

Zakon se, nažalost, krši iako on ima odredbe na osnovu kojih vijeća mladih i sva druga tijela mogu da se pozivaju; a Zakon predviđa i kazne. Unatoč tome, postoji još mnogo odredbi zakona koje tek trebaju da se implementiraju.

Ključne u implementaciji ovog Zakona su jedinice lokalne samouprave.

U Federaciji BiH najčešće nemamo ispunjene ni minimalne mjere koje su ponajviše definisane članom 14 ovog Zakona, a koje se odnose na komisiju za mlade, prostor za mlade, budžet… Negdje nedostaju osobe koje su zadužene za komunikaciju sa mladima, negdje nema budžeta koji je predviđen samo za mlade itd.

dodaje Nedim.

Pozitivna vijest je da je analiza implementacije Zakona o mladima u FBiH u pripremi, nakon čije objave ćemo imati tačan uvid u implementaciju i kršenje zakona. Analizu priprema Vijeće mladih Bosne i Hercegovine. Vijeće je već poslalo upitnike kantonalnim, lokalnim i federalnim vlastima te omladinskim organizacijama. Prve informacije koje su dobili govore da nizak nivo implementiranosti.
Nepostojanje politika prema mladima uzrokuje spoticanje mladih na prvoj prepreci prilikom pokušaja pokretanja vlastitog biznisa ili nekog drugog društvenog angažmana.

Već dugo politike prema mladima ne postoje, a omladinski centar je loš. Situacija u kojoj nema sistemskih rješenja uzorkuje situaciju da mladi ne osjećaju podršku zajednice da budu aktivni. Kada se odluče da budu aktivni, prepreke na koje naiđu ih obeshrabre. Na kraju krajeva, kakvi god da su mladi ljudi, odgovornost koju prema njima imaju organi lokalne samouprave nikada ne prestaje.

Nedim ističe da je izuzetno važno da mladi izlaze na izbore i podsjeća da je procenat mladih koji ne izlaze na glasanje približan procentu ukupnog stanovništva koje ne glasa. Učešće mladih u donošenju odluka mora krenuti od učešća u procesima glasanja.
Mladima Bosne i Hercegovine potrebne su ujednačena politike na nacionalnom nivou koje će se poštivati u praksi.

Sve politike koje teže poboljšanju položaja mladih ne mogu biti u potpunosti efikasne dok ne obuhvate prostor cjelokupne države. Ako na nacionalnom nivou nemamo politike koje su ujednačene, efekat tih politika je manji. Mi surađujemo sa Omladinskim centrom Republike Srpske a za sada, nažalost, ne postoji naznaka da bismo uskoro mogli dobiti neko tijelo za mlade na državnom nivou,

zaključuje Nedim.