Nakon što je Savjet ministara BiH prošle sedmice usvojio LGBTI akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu 2021-2024. s ciljem poboljšanja stanja ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba u zemlji, institucije Evropske unije u našoj zemlji pozdravljaju usvajanje dokumenta, koji će, kako se navodi, poboljšati stanje sa pravima LGBTI osoba. Inače, ovo je prvi Akcioni plan ove vrste u Bosni i Hercegovini, a razvijen je uz podršku Evropske unije i Savjeta Evrope.

Plan uključuje tri strateška cilja:

1) osigurati postojanje efikasnih mehanizama zaštite od diskriminacije i zločina iz mržnje za LGBTI osobe; 2) osigurati jednaka prava LGBTI osobama u svim oblastima javnog i privatnog života i

3) borba protiv predrasuda i stereotipa prema LGBTI osobama.

Bojana Urumova, šefica Kancelarije Savjeta Evrope u Sarajev izjavila je ovom prilikom: „Drago nam je što smo doprinijeli izradi Akcionog plana. Od vitalnog je značaja zaštititi ljudska prava svih članova i članica društva, uključujući LGBTI osobe, promovisati toleranciju i boriti se protiv diskriminacije. Vjerujemo da će Akcioni plan pomoći u ostvarenju ovog cilja i da će doprinijeti implementaciji ranijih preporuka tijela Savjeta Evrope, te izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava“.

Posljednji izvještaj Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) za Bosnu i Hercegovinu i Mišljenje EU o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo, istakao je potrebu da se osigura konzistentan strateški okvir o ljudskim pravima koji, između ostalog, uključuje usvajanje strateškog okvira za zaštitu LGBTI osoba, zasnovanog na relevantnim evropskim standardima, posebno onim proizašlim iz člana 14. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ekaterina Dorodnova, zamjenica šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovinije izjavila da su poštovanje ljudskih prava, dostojanstva, načela nediskriminacije i privatnosti temeljne vrijednosti EU. 

„Vjerujemo da usvajanje Akcionog plana obilježava novu fazu u našim zajedničkim naporima da promovišemo jednakost i pomognemo da se glasovi LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini više čuju“. 

Akcioni plan će takođe doprinijeti implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava, Preporuci Komiteta ministara REC(2010)5  Savjeta Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, i najnovije EU LGBTIQ Strategije o ravnopravnosti 2020-2025.

Ovaj plan izradila je radna grupa od 25 predstavnika i predstavnica nadležnih organa uprave entiteta, Brčko Distrikta, institucija Bosne i Hercegovine i civilnog društva, koje je koordinisala Agencija za ravnopravnost polova/Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Njegova izrada je podržana kroz projekat„Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“, koji je dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“ i od Odjela za seksualnu orijentaciju i rodni identitet Savjeta Evrope.


Biljana Matijević
Novinarstvo smatra avanturističkim sportom sa beznadežnim Servantesovim entuzijazmom. Optimista.