Poziv za podnošenje prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini – II krug

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske  integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini objavljuju Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – II krug.

Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sistema javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja.

Programom upravlja Delegacija Evropske unije u BiH, a provodi ga British Council. Prijave se moći dostaviti u periodu do 20. septembra 2021.

Odabrani državni službenici imaće priliku pohađati dva dvosedmična (ukupno 4 sedmice) specijalizovana programa obuke koje će organizovati i sporovoditi Ècole Nationale d’Administration (prva sedmica u Parizu i druga sedmica u Strasburgu) i College of Europe (dvije sedmice na Kampusu u Brižu i Briselu-Belgija), kao i učestvovati u radnoj sesiji o tematskim dokumentima u trajanju od jedne (1) sedmice, regionalnom programu za mobilnost u trajanju od jedne (1) sedmice i programu razmjene unutar BiH u trajanju od dvije (2) sedmice – ukupno osam sedmica.

Svi programi obuke će se održavati uživo. Sesije obuke će se prebaciti na online način rada samo ako se situacija s pandemijom COVID-19 pogorša u narednih nekoliko mjeseci, i ako međunarodna putovanja budu onemogućena a organizacija događanja/obuka uživo bude spriječena.

1. modul (2 sedmice)

Prvi dio obuke pod nazivom „Vještine javnog upravljanja: koordinacija, upravljanje i provedba javnih politika i reformi“ će organizirati ENA, a održat će se u Parizu od 15. do 19. novembra 2021.

Drugi dio obuke pod nazivom „Članstvo u Evropskoj uniji i pregovori sa/unutar Evropske unije“ će organizovati ENA, a održaće se u Strasburgu od 22. do 26. novembra 2021.

2. modul (2 sedmice)

Treći dio obuke pod nazivom „Postati pokretačima promjena za pristupanje BiH“ će organizirati CoE, a održat će se u Brižu od 14. do 18. februara 2022.

Treći dio obuke pod nazivom „Kreiranje politika + Razumjeti kako EU zaista funkcioniše i povezati se s njom“ će organizirati CoE, a održat će se u Brižu i Briselu od 21. do 25. februara 2022.

Nakon završetka sesija obuke iz 1. modula, svi odabrani državni službenici će početi raditi na tematskim dokumentima/prijedlozima politika (decembar 2021. – juni 2022.), te će učestvovati u jednosedmičnom regionalnom programu razmjene u jednoj od zemalja Zapadnog Balkana (mart/april 2022.) i u dvosedmičnom programu razmjene unutar BiH (maj 2022.) Ukupni angažman za svakog učesnika će trajati osam (8) sedmica.

Sve ove aktivnosti imaju za cilj poticanje međusobne povezanosti i mobilnosti između ovih nosilaca promjene kroz omogućavanje programa razmjene unutar BiH i programa mobilnosti za Zapadni Balkan.

U drugom krugu, program EUSYP BiH, čiji je radni jezik isključivo engleski, nudi maksimalno 25 mjesta (stvarni broj dodijeljenih grantova može međutim biti manji, ovisno o podobnosti kandidata). Na program se mogu se prijaviti mladi državni službenici sa svih nivoa vlasti u BiH.

Kriteriji prihvatljivosti:

 • građani BiH koji uživaju puna politička i građanska prava;
 • državni službenici s jednom do sedam godina stručnog iskustva u oblasti EU integracija/pristupanja u javnoj upravi;
 • završen univerzitet s važećom BA i/ili MA/MSc diplomom
 • kandidat koji tečno govori engleski jezik na minimalno višem srednjem stepenu (B2).
 • kandidat koji može pohađati dvije (2) obuke u ukupnom trajanju od četiri (4) sedmice (2 sedmice po obuci), učestvovati u radnoj sesiji o tematskim dokumentima/prijedlozima javnih politika (maksimalno jedna (1) sedmica, učestvovati u razmjeni unutar BiH u trajanju od dvije (2) sedmice i regionalnoj razmjeni u trajanju od jedne (1) sedmice (ukupno 8 sedmica)
 • kandidat nije odabran za učešće u 1. krugu ovog Programa i nije učestvovao ni u jednom od tri kruga Programa EU za mlade državne službenike na Zapadnom Balkanu od 2015. do 2019.

Program će pokriti sljedeće troškove za maksimalno 25 učesnika:

 • školarine za dva programa obuka koje prevode Ècole Nationale d’Administration i College of Europe
 • naknadu za smještaj i dnevnice u Francuskoj i Belgiji
 • zdravstveno osiguranje i avionske karte
 • troškove testiranja engleskog jezika u programu Aptis
 • troškove programa razmjene unutar BiH i programa mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana (troškove putovanja, hrane i smještaja)

Odabrani učesnici imaju obavezu (ukupno osam sedmica):

 • pohađati u cjelosti obuku u trajanju od četiri (4) sedmice koju će provoditi Ècole National d’Administration i College of Europe, koja će biti podijeljena u četiri sesije (od po 5 dana) i dva modula (po 10 dana) Prve dvije sesije obuke (modul jedan) su planirane za period od 15. do 26. novembra 2021. Druge dvije sesije obuke (modul dva) su planirane za period od 14. do 25. februara 2022.
 • učestvovati u radnoj sesiji o tematskim dokumentima/prijedlozima javnih politika (maksimalno jedna (1) sedmica)
 • učestvovati u jednosedmičnom programu mobilnosti za Zapadni Balkan u javnim upravama jedne od šest zemalja regije (mart/april 2022.)
 • učestvovati u dvosedmičnom programu razmjene unutar BiH (maj 2022.)
 • prisustvovati završnoj konferenciji i skupu čiji cilj je povećanje vidljivosti Programa (maj/juni 2022.)

Prema Poslovniku, izbor se provodi u 3 faze i obuhvata sljedeće korake:

 • Predodabir prihvatljivih kandidata na temelju formalnih i administrativnih kriterija.
 • Aptis test engleskog jezika (na razgovor će se pozvati samo oni kandidati koji polože nivo B2).
 • Razgovori koje vodi komisija od pet članova, sastavljena od dva (2) predstavnika radne grupe British Councila, dva (2) predstavnika državnog nivoa iz Direkcije za evropske integracije (DEI) i Ureda koordinatora za reformu reforme javne uprave (PARCO) i jednog (1) predstavnika Delegacije Evropske unije u BiH. Kandidati će odlučiti da li će se razgovor voditi online ili uživo.

Dodatne informacije o Programu EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini – Pravila i kriteriji za odabir u drugom krugu programa dostupni su na internetskoj stranici projekta (Poslovnik). Njih je potrebno pročitati i u potpunosti razumjeti prije podnošenja prijave.

POSTUPAK PRIJAVE

Nakon što se prijave na internetsku stranicu projekta (https://eu4wb6.com/ ), od aplikanata će se tražiti da preuzmu kompletan paket prijave koji uključuje sljedeće dokumente: Poslovnik za drugi krug programa (koji se u potpunosti mora pročitati i razumjeti), obrazac Europass-ovog rezimea i s njim povezane instrukcije, te obrazac prijave za drugi krug programa EUSYP BiH.

Prijava se može podnijeti samo elektronski, slanjem na sljedeću e-mail adresu: british.council@britishcouncil.ba.

Svi dokumenti moraju biti sastavljeni isključivo na engleskom jeziku.

1.       ispunjen i potpisan obrazac prijave;

2.       cjelovit rezime u Europassovom formatu na engleskom jeziku;

3.       potpisano pismo iz institucije/ureda u kojem kandidat radi kojim se potvrđuje status državnog službenika na poslovima EU integracija i kojim se kandidatu odobrava da pohađa planirane obuke i program mobilnosti;

4.       potpisano i skenirano motivacijsko pismo uključujući: kratak opis dužnosti kandidata u javnoj upravi s naglaskom na pitanja EU integracije

5.       nacrt prijedloga teme za zajednički zadatak o kojoj će se raspravljati i koja će se razrađivati tokom jednosedmične radne sesije o tematskim dokumentima/prijedlozima javnih politika;

6.       u slučaju da kandidat posjeduje certifikat engleskog jezika, treba dostaviti skeniranu kopiju važećeg certifikata engleskog jezika koja pokazuje najmanje B2 nivo znanja engleskog jezika (u slučaju da kandidat u trenutku prijave nema nikakav certifikat, ovaj korak nije potreban jer će se od kandidata tražiti da polaže Aptis online ispit iz engleskog jezika na osnovu kojeg će se odrediti nivo znanja – za više informacija pogledajte tekst u nastavku).

Ako jedan ili više gore navedenih elemenata paketa prijave nedostaje (potpisani obrazac za prijavu, rezime, tema zajedničkog zadatka ili motivacijsko pismo), radna grupa EUSYP zadržava pravo da kandidata diskvalifikuje ili da zatraži da dopuni djelomično dostavljenu i/ili nepotpunu dokumentaciju (u slučaju da su neki dokumenti nepotpuni ili ih je potrebno sastaviti).

Žene se naročito podstiču da se prijave na ovaj program. Zainteresirani kandidati obrazac prijave i kompletan set popratnih dokumenata mogu preuzeti nakon što se registriraju na internetskoj stranici: https://eu4wb6.com/ u periodu od 2. do 20. septembra 2021. godine.

Za dodatne informacije molimo posjetite internetsku stranicu: https://eu4wb6.com/.

Rok za prijavu: 20. septembar 2021. do 23:59 po srednjoevropskom vremenu.