Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo podržalo je inicijativu Naše stranke za finansiranje ili sufinansiranje troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita za deficitarna zanimanja.

U ime stranke inicijativu je podnijela Vildana Bešlija kaže da je to učinila pokušavajući da dovede u balans potrebe tržišta rada i mogućnosti koje fakulteti nude. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine već treću godinu objavljuje informacije o potrebama na tržištu rada, s ciljem da maturantima osnovnih i srednjih škola pruži informacije o potrebama tržišta, koja zanimanja nedostaju, kojih ima najviše na biroima, te da im olakša izbor za nastavak školovanja.

Agencija objavljuje spisak top pet deficitarnih zanimanja po kantonima i entitetima, kao i za Brčko ditrikt BiH, te detaljne spiskove svih zavoda i službi zapošljavanja u BiH gdje je dat prijedlog deficitarnih zanimanja. Ova informacija ne treba biti namijenjena isključivo maturantima, već i vlastima. Kanton Sarajevo treba biti aktivan učesnik kolektivnog napora da radna snaga ove države ide u korak sa potrebama tržišta. Konkretan oblik stimulansa Kanton može dati kroz program koji treba prerasti u stalnu budžetsku stavku finansiranje/sufinansiranje troškova polaganja majstorskih ispita za deficitarna zanimanja. Naravno, ovo se odnosi i na dokvalifikacije i prekvalifikacije postojeće radne snage čija zanimanja nisu tražena na tržištu rada“, navela je Bešlija. Naša stranka istu inicijativu spušta i na niži, lokalni nivo vlasti s ciljem da se i opštine, odnosno gradovi uključe u ovaj proces. Inicijativa je već podnesena za sarajevsku opštinu Novi Grad.