PRONI Centar i OP BHRT-a unapređuju i aktivnije nastavljaju saradnju u 2020. godini pa će internet stranica Omladinskog programa BHRT-a u narednom periodu objavljivati serijal tekstova polaznika PRONI Akademije Omladinskog Rada koji se tiču omladinskog rada u BiH i svih modula PAOR programa. Prvi u nizu je tekst Maide Miljković.

U svijetu u kojem se društvo brzo i konstantno razvija, ljudima se desi da se u svom tom brzom kretanju na trenutke izgube. Odrasli u tom svijetu uz pomoć iskustva i znanja stečenog kroz život se brže snalaze nego mladi. Međutim, da bi postigli taj nivo rješavanja problema i snalaženja u životu, mladima danas je potrebna neka vrsta vodilje, koja će ih usmjeravati i pomagati im u njihovom razvoju da postignu i zadovolje onu potrebu na vrhu Maslowljeve piramide, tj. da postignu samoaktuallizaciju. Zato je nastao omladinski rad.

Omladinski rad je teško definirati jer on predstavlja mnogo stvari, kao npr. prijatelj, podrška, program, sigurnost, promjena, no prije svega odgovor. Odgovor na probleme i nedoumice mladih danas. No, kad sve uvrstimo, možemo zaključiti da je omladinski rad – rad sa mladima čija je svrha da se mladima pruža podrška u specifičnom razvojnom periodu osamostavljivanja i prelaska u odraslo doba tako što omladinski radnik/ca facilitira odnosno podržava njihov lični i socijalni razvoj, te doprinosi ispunjavanju ličnih potencijala, kako bi mladi imali glas, uticaj i mjesto u zajednici. Međutim, nije svaki rad sa mladima omladinski rad. Jedinstvenost omladinskog rada u odnosu na bilo koji drugi rad sa mladima leži upravo u njegovoj karakteristici da je on planski, odnosno ciljano obrazovnog karaktera. Dakle, omladinski rad možemo percipirati kao jednu vrstu neformalnog, obrazovnog programa, no veoma bitnu ulogu u tom procesu ima osoba koja vodi program pa i mlade osobe, a to je omladinski radnik/ca.

Omladinski radnik/ca je kvalifikovana osoba koja radi sa mladim ljudima na razne načine neformalnog i formalnog sadržaja, fokusirajući se na lični i društveni razvoj kroz odnos jedan na jedan i grupne aktivnosti. Postoji mnogo tipova omladinskog rada, no prema metodologiji imamo individualni rad i grupni rad. Individualni rad se sastoji od rada sa pojedincima, sa ciljem postizanja njihovog ličnog razvoja. Uobičajeni oblici individualnog rada su sastanci „jedan na jedan“, sesije savetovanja ili mentorstva, gdje se stavlja fokus na osobu i njegove/njene lične potrebe. Grupni rad predstavlja metodologiju gdje nekolicina ljudi radi zajedno u grupi sa ciljem učenja, gdje sami/e članovi/ce ili voditelj/ica obezbjeđuju uslove za učenje kroz radionice, treninge i sl.

Nakon što smo objasnili šta je to omladinski rad, reći ćemo nešto više o njegovoj ulozi, kako bismo na kraju ovog eseja zaključili i njegovu svrhu i bitnost. Možemo navesti tri osnovne uloge omladinskog rada: pripremanje mladih na učešće, testiranje vrijednosti i uvjerenja i promovisanje prihvatanja i razumijevanja drugih. Obaveza pripremanja mladih na učešće podrazumijeva saradnju sa mladim ljudima, da bi se izašlo iz okvira odnosa koji karakteriše „mi za mlade“, već da bi se praktikovalo „zajedno sa mladima“. Učešće je ključni element procesa omladinskog rada. Učešće se ne odnosi samo na činjenicu da mladi učestvuju u aktivnostima, nego da istinski imaju glas koji se vrednuje i uvažava.

Vodeći se vrijednostima demokratskog društva, smatramo da mladi ljudi treba da se osnažuju da preduzimaju različite inicijative i zastupaju svoje ideje, jer na taj način uče preuzimanje lične odgovornosti i zauzimanja stava po pitanjima koja su im od interesa i koja ih se tiču. Druga uloga omladinskog rada je važna jer se mlade osobe nalaze u razvojnom periodu, gdje je veoma važno ispitivanje i oblikovanje sistema vrijednosti, te u skladu sa tim smatramo neophodnim u praksi, podsticati mlade na testiranje vlastitih vrijednosti, ukoliko su te vrijednosti vezane za ugrožavanje ljudskih prava drugih ili podsticanje mržnje i netrpeljivosti. Način na koji možemo djelovati su situacije koje su pogodne za intervenciju omladinskih radnika/ca u pogledu preispitivanja vrjednosnih stavova i uvjerenja: neprihvatanje različitosti, otvoreno izražavanje predrasuda, vidljiva upotreba nasilja u komunikaciji sa drugima i sl. I trećom ulogom promovišemo vrijednost poštovanja svake osobe, cijeneći njenu individualnost, i izbjegavajući bilo kakav oblik negativne diskriminacije. I što je veoma bitno jeste da kao omladinski radnik/ca, živimo vrijednosti koje želimo prenijeti na mlade.

Kroz sve navedene informacije možemo zaključiti bitnost omladinskog rada kako za pojedinca tako i za lokalnu zajednicu. Sam model omladinskog rada u zajednici u sebi nosi koncept razvoja zajednice, pored pojedinačnog razvoja mladih. Mladi ljudi, kao punopravni članovi zajednice, ukoliko postanu odgovorni i aktivni, mogu doprinijeti razvoju šire zajednice na više načina. Preporuka za omladinski rad u Bosni i Hercegovini bi bila da se više pažnje posveti omladinskom radu i u manjim gradovima, dakle da se radi na osvješćivanju i aktiviranju mladih osoba u svim gradovima BiH.

Originalni tekst i ostale aktivnosti možete pronaći na stranici Centra PRONI.